Wij zijn werkzaam over het gehele nieuwe arrondissement

Bevoegdheid Gerechtsdeurwaarder

Territoriale bevoegdheid

 

Wij zijn werkzaam over het gehele nieuwe arrondissement Oost-Vlaanderen
(Gent- Dendermonde – Oudenaarde)

 

 

Materiële bevoegdheid – tussenkomsten van de gerechtsdeurwaarder

 

 

 

  Opstellen en betekenen akten

 

De gerechtsdeurwaarder zal op officiële wijze een betrokken persoon op de hoogte brengen door hem/haar een geschrift te bezorgen. Dit kan onder meer zijn :

  • een dagvaarding
  • een uitvoerbare titel
  • een bevel
  • een beslag
  • een aanplakking

 

   Gedwongen tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen, dwangschriften &
notariële akten

 

Als iemand veroordeeld werd door een rechter en zich niet vrijwillig schikt naar die uitspraak, dan kan de gerechtsdeurwaarder de veroordeelde verplichten om de wil van de rechter te eerbiedigen. Dit is de tenuitvoerlegging. De gedwongen tenuitvoerlegging heeft meestal betrekking op de inning van geldsommen, maar kan ook betrekking hebben op het verrichten van een prestatie in natura (verplichting om iets te doen of iets niet te doen).

 

Zonder uitvoerbare titel kan deze tenuitvoerlegging niet gebeuren. Een uitspraak (vonnis of arrest of beschikking) van een rechter is zo een uitvoerbare titel. De authentieke notariële akte kan ook een uitvoerbare titel zijn. Op basis van deze akte kan de gerechtsdeurwaarder uitvoeren wat erin bepaald werd. Ook de administratie kan haar eigen uitvoerbare titel maken via een dwangschrift.

 

  Minnelijke invorderingen / Aanmaningen

 

Voor elke niet betaalde schuld kunt u beroep doen op de gerechtsdeurwaarder. Die zal dan proberen om de schuld te innen via een regeling in der minne. Hiervoor zal een aanmaning (een schriftelijke ingebrekestelling) worden gestuurd naar de schuldenaar waarin hij de schuldenaar uitnodigt om binnen een bepaalde termijn zijn schuld te betalen. Als de schuldenaar hier niet op ingaat, kan hij worden gedagvaard voor een rechter.

 

 Voor meer info: zie “Invorderingsdossiers”

 

  Vaststellingen of plaatsbeschrijvingen – Inventarissen

 

U kunt aan de gerechtsdeurwaarder vragen om een proces-verbaal van vaststelling op te maken. Hierbij beschrijft hij een bestaande en soms maar tijdelijke situatie. Hij kan dus alleen vaststellen wat hij zintuiglijk kan waarnemen. Hij komt niet tussen als deskundige en geeft dus geen advies of oordeel. Hij moet streven naar complete objectiviteit en leent zich nooit tot eender welke vorm van onderzoek.

 

De beschrijving die de gerechtsdeurwaarder maakt, kan worden gebruikt als bewijs in een bestaande of toekomstige procedure, als bewijs voor de verzekering of als bewijs voor later omdat dringende uit te voeren maatregelen tot gevolg zullen hebben dat de bestaande situatie nadien niet meer waarneembaar zal zijn.

 

Ook de rechter kan de gerechtsdeurwaarder vragen om een proces-verbaal van vaststelling te maken.

 

De gerechtsdeurwaarder kan door de curator van een faillissement worden aangesteld om hem bij te staan bij het opstellen van een inventaris van de roerende goederen die van het faillissement afhangen.

 

 Het opvolgen van wedstrijden en tombola’s

 

De gerechtsdeurwaarder is bevoegd voor het opvolgen van wedstrijden en tombola’s.

 

 Openbare verkopingen

 

De gerechtsdeurwaarder is bevoegd om op te treden bij openbare vrijwillige verkopingen zoals antiekverkopingen, verkopingen in het kader van een faillissement of in het kader van een tegeldemaking van een handelsfonds.