Wij zijn werkzaam over het gehele nieuwe arrondissement

Invorderingsdossiers

Aanpak

 

U heeft onbetaalde facturen.

 

U wenst een doordachte, evenwichtige en economisch verantwoorde aanpak in de afhandeling van deze dossiers. De tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder biedt een meerwaarde. Dankzij zijn kennis van het socio-economische gebeuren, kan hij de schuldeiser exact informeren over de solvabiliteit van de schuldenaar, over de reële mogelijkheden tot inning alsook over de opportuniteit van een eventuele vordering in rechte. Bovendien biedt de gerechtsdeurwaarder verdere dienstverlening zo het geschil voor de rechter zou worden gebracht, aangezien hij de verplichte partner is indien er wordt gedagvaard in rechte, voor de betekening van het verkregen vonnis en voor de eventuele gedwongen uitvoering ervan.

 

In onderling overleg met u wordt de meest praktische wijze van overmaking en opvolging van deze zaken overeengekomen.

 

Werkwijze

 

1. Laatste aanmaning/ingebrekestelling

 

Vooraleer een gerechtelijke procedure te starten is het nuttig om nog een laatste aanmaning/ ingebrekestelling te versturen met als gevolg :

 

  • U bekomt betaling van de achterstallige factuur> verdere juridische stappen en de medegaande kosten zijn overbodig
  • De debiteur stelt een afbetalingsplan voor dat wij u voorleggen> u gaat akkoord en uw vordering wordt voldaan op termijn en verdere juridische
    stappen en de medegaande kosten zijn overbodig
  • De debiteur heeft opmerkingen/betwist de vordering , die wij u overmaken> één en ander wordt uitgeklaard en de debiteur betaalt (af)

 


2. Dagvaarden of afsluiten dossier

 

Indien de laatste aanmaning geen nuttig gevolg oplevert (geen reactie of betwisting) zijn er 2 mogelijkheden :

 

  • Afsluiten:

Indien uit het solvabiliteitsonderzoek en/of uit het nazicht ter plaatse blijkt dat invordering niet mogelijk/nuttig is, zal het dossier worden afgesloten. Een attest van insolvabiliteit kan u worden verschaft zodat u de niet geïnde factuur boekhoudkundig kunt afschrijven.

  • Dagvaarden:

Indien er een reële kans bestaat tot voldoening van de factuur kan er in samenspraak met u worden overgegaan tot dagvaarding van deze persoon. De gerechtsdeurwaarder bevindt zich in de beste positie om dergelijke beoordeling te maken, door enerzijds zijn jarenlange ervaring en debiteurenbestand en anderzijds omdat de gerechtsdeurwaarder ter plaatse gaat en effectief de nodige beoordelingen en gevolgtrekkingen kan maken.

 

 

3. Nieuw voor ondernemers en bedrijven! Procedure invordering onbetwiste geldschulden – IOS Procedure

 

Sneller, eenvoudiger en goedkoper onbetwiste B2B-schulden innen dankzij de nieuwe administratieve procedure (IOS – CROS procedure) ingevoerd door de Potpourri-wetten, sinds juli 2016.

 

Via deze procedure kan u als ondernemer in een B2B relatie door tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder na verloop van 1 maand en 8 dagen een uitvoerbare titel (te vergelijken met
een vonnis) bekomen, zonder de tussenkomst van een rechter.

 

Klik hier voor meer info. Voor meer uitleg kunt u ons kantoor contacteren.

 

 

4. Gerechtelijke procedure

 

Nadat een vonnis werd bekomen staat de gerechtsdeurwaarder verder in voor het gerechtelijk invorderen van de verschuldigde bedragen op basis van de bekomen uitvoerbare titel.

 

De nodige afspraken kunnen hieromtrent met u worden gemaakt.